Pomoc
 
Newsletter

Przyjaciele

Poniżej znaduje się prawnie wiążący tekst regulaminu. Możesz przeczytać również prawnie niewiążącą, łatwiejszą do zrozumienia wersję regulaminu tutaj. Pamiętaj jednak, że w razie jakichkolwiek problemów, poniższy tekst regulaminu jest wiążącym dokumentem.


Regulamin

Definicje

1. „Serwis”- portal internetowy znajdujący się pod adresem WolneEbooki.pl za pomocą którego prowadzona jest sprzedaż książek w wersji elektronicznej („Utwór”).

2. „Administrator” – Jędrzej Kubacki, zamieszkały w Poznaniu, os. Piastowskie 30/19

3. „Utwór” - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w formatach PDF (Portable Document Format), ODT (Open Document Text), RTF (Rich Text Format), ePub (electronic publication) i mobi.

4. „Użytkownik” - osoba fizyczna lub prawna, która poprzez akceptację regulaminu uzyskała dostęp do Utworów oferowanych w ramach Serwisu.

5. „Autor” - Użytkownik, który posiada pełnię autorskich praw majątkowych do publikowanego Utworu.

6. „Fragment” - część Utworu wyznaczona przez Autora, dostępna w Serwisie nieodpłatnie.

7. „Nick”- nazwa wybrana przez Użytkownika w Serwisie, która będzie widoczna dla innych Użytkowników.

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, znajdującego się pod adresem WolneEbooki.pl oraz warunki publikacji Utworów przez Autorów.

2. Każda osoba może korzystać z treści dostępnych nieodpłatnie w Serwisie bez rejestracji, lecz dokonując zakupu lub rejestracji w Serwisie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Właścicielem Serwisu jest Jędrzej Kubacki, zamieszkały w Poznaniu, os. Piastowskie 30/19.

4. Wszelkie materiały udostępniane na stronach WolneEbooki.pl, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron WolneEbooki.pl, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania, zamieszczonych na stronach Serwisu.

5. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

§2

Składanie zamówień

 

1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji, jednak osoba nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem może mieć ograniczony dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu. Składanie zamówień wymaga posiadania konta poczty elektronicznej i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje niezbędne dane. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

3. Podane ceny Utworów są cenami brutto i są podawane w złotych polskich.

4. Do dokonania zakupu konieczne jest użycie odpowiednich opcji widocznych na karcie Utworu i postępowanie z zgodnie z dalszymi instrukcjami.

5. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.

 

§3

Przetwarzanie danych osobowych

1.Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub samą akceptację Regulaminu, w przypadku niezarejestrowanych Użytkowników, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

2.Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

3. Administratorem danych osobowych jest Jędrzej Kubacki, zamieszkały w Poznaniu, os. Piastowskie 30/19 , e-mail: kontakt@WolneEbooki.pl.

4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

6. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§4

Korzystanie z nabytych Utworów

1. Korzystanie z Utworów wymaga posiadania odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń umożliwiających odczyt treści zapisanych w formatach elektronicznych: PDF, ePub oraz mobi.

2. Dostęp do zakupionych Utworów Użytkownik uzyskuje w następujący sposób:

a) Użytkownik niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z załączonym Utworem na adres podany w trakcie składania zamówienia;

b) Użytkownik zarejestrowany może pobrać zakupiony Utwór ze swojego konta w Serwisie.

3. Wszystkie Utwory oferowane w Serwisie zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie objęte są ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.

4. Użytkownik, który nabył Utwór w Serwisie może:

a) dowolnie kopiować Utwór na własny użytek, w szczególności w celu tworzenia kopii zapasowych;

b) korzystać z Utworu na dowolnej liczbie urządzeń należących do Użytkownika;

c) wydrukować treść Utworu na własny użytek pod warunkiem zachowania niezmienionej informacji o prawach autorskich.

5. Niedozwolona jest odsprzedaż, dystrybuowanie, udostępnianie, powielanie, oddawanie w najem, publiczne odtwarzanie całości lub fragmentów Utworów, a także ich kopii zapasowych . Użytkownik ma obowiązek dbać, aby nieuprawnione osoby nie mogły skorzystać z Utworów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

 

§5

Konto prepaid

 

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik posiada konto prepaid zwane dalej „Skarbonką”.

2. Skarbonka może zostać zasilona przy użyciu dostępnych w Serwisie kanałów płatności.

3. Środki zgromadzone w Skarbonce służą do nabywania Utworów w Serwisie.

4. Uiszczenie należności za Utwór ze Skarbonki możliwe jest tylko w przypadku zgromadzenia na niej wystarczających środków.

5. Środku znajdujące się w Skarbonce nie mogą być łączone z innymi kanałami płatności.

 

§6

Warunki publikacji

1. Publikować Utwory w Serwisie może osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania („Autor”).

2. Autor publikując Utwór w Serwisie oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do Utworu oraz oświadcza, że Utwory są wolne od wad fizycznych i prawnych. Ponadto, Autor oświadcza, że Utwory nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz prawa patentowego

3. W przypadku zmiany stanu prawnego o którym mowa w ust. 2 powyżej Autor jest zobowiązany do wycofania Utworu z Serwisu, korzystając z linku „Deaktywacja”. Ponadto, Autor ma obowiązek poinformować o tym fakcie Administratora.

4. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w Utworach.

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzeń w związku z uczciwością Autora i prawdziwością oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 Administrator ma prawo tymczasowo lub trwale wycofać Utwory Autora z Serwisu do czasu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia stanu faktycznego.

6. Autor może w każdym momencie wycofać Utwór z Serwisu korzystając z linku „Deaktywacja”. Ponadto, Autor przyjmuje do wiadomości, że czasowe lub trwałe wycofanie Utworu skutkuje jedynie usunięciem go z oferty Serwisu i tym samym uniemożliwia jego nabycie od chwili wycofania. Autor przyjmuje do wiadomości, że Użytkownicy, którzy nabyli Utwór przed datą wycofania zachowują do niego dostęp.

7. W celu publikacji w Serwisie Autor musi udostępnić Administratorowi za pośrednictwem Serwisu Utwór w formacie ODT (Open Document Text) lub RTF (Rich Text Format), a także PDF (Portable Document Format). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 20MB.

8. Administrator dokonuje automatycznej konwersji Utworu na pozostałe formaty dostępne w Serwisie.

9. Autor może dodać samodzielnie formaty ePub oraz mobi.

10. Autor oświadcza, że dostęp do dodanych przez niego plików nie jest w żaden sposób ograniczony, w szczególności poprzez zastosowanie hasła. Ponadto Autor oświadcza, że dodane przez niego pliki nie zawierają wirusów lub kodu, który może stanowić zagrożenie dla działania Serwisu lub komputera Użytkownika.

11. Autor w czasie dodawaniu Utworu zobowiązany jest do określenia jaka część Utworu ma zostać udostępniona w Serwisie za darmo, jako Fragment. Minimalna długość Fragmentu to 15% Utworu. Fragment generowany jest automatycznie.

12. Autor przyjmuje do wiadomości, że we Fragmencie może znajdować się link do karty Utworu w Serwisie, inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie Fragmentu lub inne elementy umieszczane tam przez Administratora.

13. Fragment może być, w celach promocyjnych, dystrybuowany poza Serwisem.

14. Przed pojawieniem się w Serwisie Utwór musi zostać zaakceptowany przez Administratora.

15. Administrator zastrzega sobie prawo do nie opublikowania w Serwisie Utworów przesłanych w niepoprawnie sformatowanych plikach.

16. Administrator w dowolnym momencie może czasowo lub trwale wycofać Utwór z Serwisu, w szczególności po otrzymaniu informacji od Użytkownika, że jego treść narusza obowiązujące prawo lub zawiera treści nieodpowiednie.

17. Autor może opublikować Utwór w Serwisie pod pseudonimem.

18. Serwis ma prawo odmówić publikacji Utworu w Serwisie, jeżeli uzna treści zawarte w nim za nieodpowiednie lub sprzeczne z przepisami prawa lub obyczajami, w szczególności odrzucane będą utwory zawierające treści pornograficzne, promujące nienawiść lub szkodzące wizerunkowi Serwisu.

19. Na czas publikacji Utworu Serwis nieodpłatnie udostępnia Autorowi możliwość prezentacji Utworu oraz sprzedaży jego egzemplarzy a także obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem konta Serwisu.

20. Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczenia sprzedawanych egzemplarzy Utworów jawnymi i niejawnymi oznaczeniami (tzw "znakami wodnymi") umożliwiającymi indentyfikację ich źródła w celu dochodzenia praw autorskich w przypadku nieuprawnionego udostępnienia lub rozpowszechniania utworu.


§7

Cena i wynagrodzenie

1. Autor w czasie publikacji określa cenę po jakiej Utwór będzie sprzedawany w Serwisie.

2. Autor ma prawo zmienić cenę Utworu w dowolnym momencie korzystając z odpowiednich opcji dostępnych na koncie w Serwisie.

3. Minimalna cena płatnego Utworu umieszczanego przez Autora w Serwisie to 1,00 zł.

4. Od każdego Utworu sprzedanego w ramach Serwisu Autorowi przysługuje całość ceny brutto sprzedaży.

5. Serwis nie nalicza podatku i nie ponosi odpowiedzialności za obowiązki podatkowe Autora z tytułu sprzedaży egzemplarzy jego Utworu.

6. Zgromadzone na koncie Serwisu kwoty z tytułu sprzedaży egzemplarzy Utworu są wypłacane raz na kwartał; kwartały: I – styczeń, luty, marzec; II – kwiecień, maj, czerwiec; III – lipiec, sierpień, wrzesień; IV – październik, listopad, grudzień.

7. Raport sprzedaży stanowiący podstawę do wystawienia przez Autora zlecenia wypłaty będzie widoczny na koncie Użytkownika po zakończeniu kwartału.

8. Autor może żądać wypłaty należnych mu środków po upływie pierwszego pełnego kwartału, pod warunkiem osiągnięcia progu wypłaty o wysokości 150,00 zł.

9. W przypadku nieosiągnięcia progu wypłaty przez 3 kolejne pełne kwartały, Autor może zażądać wypłaty środków po czwartym lub kolejnym kwartale niezależnie od osiągnięcia progu.

10. Zlecenie zostanie wypłacone w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania przez Administratora, pod warunkiem podania nr konta bankowego do przelewu.

11. Zlecenie wypłaty nie zostanie zrealizowane w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.

 §8

Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane awarią sprzętu lub oprogramowania, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, również wówczas gdy spowodują one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Administrator nie odpowiada w przypadku roszczeń osób trzecich w stosunku do Użytkownika Serwisu, który opublikował Utwór do którego nie miał pełni lub części praw autorskich. Użytkownik, który opublikował sporny Utwór poniesie wszelkie koszty i zobowiązania na rzecz poszkodowanego zgłaszającego roszczenia.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika, a spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania systemu i poczty elektronicznej wykorzystywanych przez Użytkownika, a także za przejęcia przez osoby trzecie hasła i/lub loginu do jego konta.

§9

Reklamacje, rezygnacja z korzystania z Serwisu, usunięcie konta


1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być przesłane na adres e-mail:bok@WolneEbooki.pl

2. Wszelkie reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać pod adresem bok@WolneEbooki.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym niż 14 dni.

3. Administrator Serwisu ma prawo usunąć Konto Użytkownika, który publikuje treści szkodliwe dla wizerunku Serwisu. W szczególności treści: pornograficzne, naruszające powszechnie uznane dobre obyczaje, propagandowe związane z działalnością instytucji uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej za nielegalne lub niekonstytucyjne, nawołujące do przemocy, dyskryminujące ze względy na rasę, kulturę, przynależność etniczną lub religijną, powiązane z wirusami/robotami/robakami komputerowymi, mające na celu zastraszenie lub zniesławienie konkretnej osoby lub naruszające dobre imię serwisu oraz zakłócające jego prawidłowe działanie.

§10

Postanowienia końcowe

1.Umowa pomiędzy Użytkownikiem/Autorem a Administratorem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony od chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika/Autora.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2. Użytkownik wyraża zgodę, na to, aby wybrany przez niego Nick (nazwa Użytkownika w Serwisie) był widoczny dla innych Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników i Autorów oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych.

4.Administrator zastrzega, iż mogą wystąpić czasowe lub stałe przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

6. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie o nich poinformowany za pomocą informacji na stronie głównej Serwisu lub informacji przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia zmian i opublikowania lub wysłania wyżej wskazanej wiadomości.

7. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w terminie wskazanym powyżej, może odstąpić od umowy. Aby tego dokonać musi niezwłocznie poinformować Administratora Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą otrzymania przez niego takiej informacji, jednak nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie nowego Regulaminu.

8. Rozwiązanie umowy oznacza w przypadku konta:

Użytkownika – usunięcie dostępu do konta a tym samym utracenie dostępu do Utworów za pośrednictwem Serwisu;

Autora lub Wydawcy – wycofanie publikowanych przez niego utworów i utracenie dostępu do konta. Należność z tytułu wynagrodzenia zgromadzonego na koncie będzie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 30 dni po dostarczeniu rachunku lub faktury.

9. Użytkownik, który zażądał usunięcia konta z Serwisu zachowuje prawo do korzystania z zakupionych Utworów, ale traci dostęp do Utworów za pośrednictwem Serwisu.

10. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania własnego konta osobom trzecim oraz niekorzystania i nieingerowania w konta osób trzecich.

11. Umieszczanie linków w opisie Utworu lub jego tytule do stron internetowych poza Serwisem jest dozwolone tylko w przypadku, gdy strony te zawierają dodatkowe informacje o Utworze lub Autorze. Zabrania się umieszczania linków do stron konkurencyjnych serwisów.

12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych ustaw.

 

 

 
 
Serwis korzysta z plików cookies. Przeczytaj więcej...
Copyright © 2011 WolneEbooki.pl ◦ Wszystkie prawa zastrzeżone